Konu Anlatımları - Kimya

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
Kimyasal Denge
Konu Anlatımları (0)
KİMYASAL DENGE   • KİMYASAL DENGE Bu bölüme kadar kimyasal olayları tek yönlü reaksiyonlar olarak düşünmüştük. Gerçekte ise çoğu kimyasal olaylar iki yönlü tepkimelerdir. Örnek olarak sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta : tepkimesini inceleyelim. Kaba önce bir miktar X ve Y koyalım. Zamanla X ve Y nin reaksiyona girmesinden dolayı miktarı azalacak, Z ve T nin miktarı artacaktır. Oluşan Z ve T reaksiyona girip tekrar X ve Y oluşturacaktır. Bir müddet son..devamı>>

Radyoaktiflik
Konu Anlatımları (0)
RADYOAKTİFLİK   • RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif yapar. Radyoaktif elementler kuvvetli birer enerji kaynağıdır. Radyoaktif elementler bu enerjiyi kendiliklerinden yayınlarlar ve bu olayı hiçbir şekilde durdurmak mümkün değildir. Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik i..devamı>>

Alkol ve Eterler
Konu Anlatımları (0)
FONKSİYONEL GRUPLAR   • FONKSİYONEL GRUPLAR   ALKOLLERHidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R–OH dır.Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:  1. Mono AlkollerYapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.  a. Primer (Birincil) Al..devamı>>

Fonksiyonel Gruplar
Konu Anlatımları (0)
FONKSİYONEL GRUPLAR   • FONKSİYONEL GRUPLAR   ALKOLLERHidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü R–OH dır.Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:  1. Mono AlkollerYapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.  a. Primer (Birincil) Alko..devamı>>

Hidrokarbonlar
Konu Anlatımları (0)
HİDROKARBONLAR • HİDROKARBONLARYapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik HidrokarbonlarDüz zincirli  veya dallanmış olabilir.Doymuş hidrokarbonlar :   Alifatik hidrokarbonlar düz zincirli veya dallanmış olabilir.   ALKAN ALKEN ALKİN Genel formülü CnH2n+2 dir. C atomları sp3 hibritleşmesi yapar. C atomları arasındaki bütün bağlar tekli..devamı>>

Kimyasal Bağlar
Konu Anlatımları (0)
KİMYASAL BAĞLAR   • KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı ..devamı>>

Elektrokimya
Konu Anlatımları (0)
ELEKTROKİMYA   • ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ   A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal ne kadar kolay elektron alıyorsa o kadar aktifdir.   1. Yükseltgenme potansiyeli   Na ® Na+ + e– Zn ® Zn+2 + 2e– H2 ® 2H+ + 2e– Cu ® Cu+2 + 2e– Ag ® A..devamı>>

Reaksiyon Hızı
Konu Anlatımları (0)
REAKSİYON HIZI   • REAKSİYON HIZI Birim zamanda reaksiyona girenlerin yada ürünlerin miktarlarındaki değişmeye reaksiyon hızı denir. N2 + 3H2 ® 2NH3 reaksiyona göre; Hızlar arasındaki ilişki   Potansiyel Enerji Tepkime Koordinatı Grafikleri Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için, Reaksiyona giren moleküller çarpışmalıdır. Her çarpışma reaksiyonla sonuçlanmaz, uygun çarpışma olması gerekir. Çarpışan moleküllerin belirli bir enerjiye sahi..devamı>>

Reaksiyon Entalpisi
Konu Anlatımları (0)
REAKSİYON ENTALPİSİ   • REAKSİYON ENTALPİSİ (ISISI) Reaksiyonlar ısı yönüyle ikiye ayrılır. 1. Ekzotermik reaksiyonlar (ısı veren) 2. Endotermik reaksiyonlar (ısı alan) Bir kimyasal reaksiyon söz konusu ise mutlaka enerji değişimi olur. Ya dışarıya ısı verilir ya da çevreden ısı alınır. H2+ 1/2 O2 ® H2O + 68 k.kal   (Ekzotermik reaksiyon) N2 + O2 + 42 k.kal ® 2NO       (Endotermik reaksiyon)   ENTA..devamı>>

Çözeltiler
Konu Anlatımları (0)
ÇÖZELTİLER   • ÇÖZELTİ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur. Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.   Çözücü                 ..devamı>>

Gazlar
Konu Anlatımları (0)
GAZLAR   • GAZLAR Maddeler tabiatta katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Gaz hali genel olarak molekül ve atomların birbirinden uzak olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bir haldir. Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için aralarında etkileşim yok denecek kadar azdır. Bu sebeple gaz molekülleri birbirinden bagımsız hareket ederler. Ga..devamı>>

Kimyasal Hesaplamalar
Konu Anlatımları (0)
KİMYASAL HESAPLAMALAR   • MOL KAVRAMI Mol: 6,02.1023 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.1023 tane atom içerir. 1 mol H2SO3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir. 1 mol Al2(SO4)3 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir. 1 mol H2 molekülü 6,02.1023 tane molekül içerir...devamı>>

Kimyasal Denklemler
Konu Anlatımları (0)
KİMYASAL DENKLEMLER   • KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir. Kimyasal denklemlerde (®) işaretinin sol tarafında reaksiyona girenler, sağ tarafında da ürünler bulunur. Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su..devamı>>

Bileşikler
Konu Anlatımları (0)
BİLEŞİKLER   • BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını ifade etmeye bileşik formülü denir.   Kaba (Basit) Formül Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.   Gerçek (molekül) formül ..devamı>>

Atom ve Periyodik Tablo
Konu Anlatımları (0)
ATOM ve PERİYODİK TABLO   •  ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir.   Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir. Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü Kütle Numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı   eşitli..devamı>>

İçerikler, 2 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 » »»